CORRECT LYRICS

Lyrics : Aye

Shebi tele tele
Ni aman fo fun won
Wi pe ko ma wa lo ru
Toripe a wa ti jade
Amo nisi yin
Tan ba wa losan
Tan ba wa lo ru
A wa be nibe
A wa o de le fo fun won
Toripe a wa ti tingasa
A wa o de le sa funwo

Aye yi o le oo
(Aye yi o le)
Aye lo ma ye le
(Aye lon ma ye le)
Ninu aye ni o ti ri t'aye
Aye lo ma ye le
(Aye lo ma ye le)

Aye yi o le oo
(Aye yi o le)
Aye lo ma ye le
(Aye lon ma ye le)
Ninu aye ni o ti ri t'aye
Aye lo ma ye le


Oun pe
Oku iya ni
E yin le ma sin iya yin

Oku your mother oo
E yin le ma sin iya yin

Oku mumsy yin
E yin le ma sin iya yin

Oku your mama oo
E yin le ma sin iya yin

Nigbati n' jale
Ti mo ba mo eni ton je
Ti mo ni ti re ma ja
Ko kan mi
Kin Lori lasan
Ori mi ma mu won
Oro ma gboro
Olorun ba ti gba adura mi
Bugada mi aaa

Aye yi o le oo
(Aye yi o le)
Aye lo ma ye le
(Aye lon ma ye le)
Ninu aye ni o ti ri t'aye
Aye lo ma ye le
(Aye lon ma ye le)

Aye yi o le oo
Aye lo ma ye le
Ninu aye ni o ti ri t'aye
Aye lo ma ye le

Ninu aye ni o ti ri t'aye
Aye lo ma ye le

Aye yi o le oo
Aye lo ma ye le
Ninu aye ni o ti ri t'aye
Aye lo ma ye le