CORRECT LYRICS

Lyrics : Pranamya Shirasa Devam

Pranamya shirasa devam
Gauriputram vinayakam
Bhaktavasam smarenityam
Aayuh kamartha siddhye

Prathamam vakratundaym cha
Ekdandatam dvitiyakam
Tritiyam krushnapingaksham
Gajvaktram chaturthakam

Lambodarm panchamam cha
Shashtham vikatmev cha
Saptamam vighnrajendram
Dhumravarnam tathashtakam

Navamam bhalchandram cha
Dashamam tu vinayakam
Ekadashamam ganpatim
Dvadasham tu gajananam

Dvadashaitani namani
Trisandhyam yah pathennaraha
Na cha vighnabhayam tasya
Sarvsiddhikaram prabhoo
Vidhyarthi labhate vidhyam
Dhanarthi labhate dhanam
Putrarthi labhate putraan
Moksharthi labhate gatim

Japed ganpatistotram
Shadbhirmasaih fhalam labhet
Samvatsarena siddhim cha
Labhate natra sanshayah

Ashthabhyo brahmanebhyshya
Likhitva ya samarpayet
Tasya vidhya bhavetsarva
Ganeshsya prasadtah

Ganeshsya prasadtah

Ganeshsya prasadtah