CORRECT LYRICS

Lyrics : Goodbye, Steve


(Goodbye, Steve, goodbye, Steve)
(Bye bye, Steve, bye bye, Steve)
(Bye, Steve, bye Steve)

[Instrumental Outro]