CORRECT LYRICS

Lyrics : Ubuhle Bakho

Uyabona ndinovuyo
Xa ndibon'ubuso bakho
Ndibulel'umdali ngondipha wena
Ndize ngobuhle nangozithoba
Ndithembe,ndiyacela andisoze ndikumoshe

Ubuhle bakho bobegolide kukhanya konke xa?ukhona
Ubuhle?bakho bobegolide kukhany'amehlo?xa ukhona

Ndikhe ndicinge ukub'uzondishiya
Uphinde kwawena undithande
Ndizive?ndisithi "ulubambo lwami"
Ndohlala ndifuna wena

Ubuhle bakho bobegolide kukhanya konke xa ukhona
Ubuhle bakho bobegolide kukhany'amehlo xa ukhona
Aaaaah Ooooh
Ubuhle bakho bobegolide kukhanya konke xa ukhona
Ubuhle bakho bobegolide kukhany'amehlo xa ukhona

Andiphinde ndijike baby
Ndok'thanda kuyophel'imini
Andiphinde ndijike baby
Ndok'thanda kuyophel'imini