Tracklist "RAVE HERO":

1 AMILLI ROCK
2 RAVE HERO
3 BALENCIAGA BOTY
4 GUCCI BOTY
5 TELESKOP
6 ANGEL EYES
7 17TKA GLOCK
8 ŽIVOT JAKO SEN
9 STUDIO TIME
10 KRATOM
11 POKUTY
12 MYSLEJ ŽE TO NEUVIDIM
13 KORONAVIR

About "RAVE HERO"